Przejdź do treści
Wersja dostępna
A A A
Kontakt
Adress Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warszawa

Contact Kontakt:
tel: + 48 22 42 10 130
fax: + 48 22 42 10 241
e-mail: pisf@pisf.pl

Contact Kontakt dla dziennikarzy:
tel: +48 22 42 10 189
e-mail: rzecznik@pisf.pl

Contact Kontakt do zachęt:
tel: +48 22 42 10 594
e-mail: incentives@pisf.pl
PL
PL EN
PL
PL EN

Wnioski

Instrukcja aplikowania

Wniosek o certyfikat

O certyfikat można wnioskować w dowolnym momencie w roku.

W celu uzyskania certyfikatu należy:

1. Zarejestrować się na stronie wnioski.pisf.pl
2. Wypełnić wniosek, który zawiera między innymi:

 • nazwę firmy, dokumenty rejestrowe Wnioskodawcy, określenie gatunku i rodzaju utworu, jego twórców
 • szacunkową wysokość wsparcia finansowego
 • scenariusz utworu

Wzór wniosku o certyfikat

3. Wypełnić test kwalifikacyjny, który jest załącznikiem do wniosku i zawiera informacje, czy utwór:

 • wykorzystuje polski lub europejski dorobek kulturowy
 • lokalizuje akcję na terytorium Polski
 • jest produkowany na terytorium Polski
 • zapewnia udział w produkcji audiowizualnej polskich pracowników, współpracowników lub podmiotów świadczących usługi na rzecz produkcji audiowizualnej
 • zapewnia udział polskiej infrastruktury filmowej

Wzór testu kwalifikacyjnego

4. Utwór audiowizualny w teście kwalifikacyjnym musi uzyskać co najmniej 51% punktów możliwych do uzyskania
5. Wniosek weryfikowany jest w ciągu 28 dni od dnia złożenia.
6. Po pozytywnej weryfikacji Instytut wydaje certyfikat ważny przez 4 lata.

Tryb przyznawania i rozliczania wsparcia

Wniosek o wsparcie można złożyć niezależnie od posiadania certyfikatu. Wniosek składa się w terminie od 6 do 2 miesięcy przed rozpoczęciem produkcji. W momencie jego złożenia, Wnioskodawca musi mieć udokumentowane finansowanie co najmniej 75% kosztów prac, które mają zostać objęte wsparciem oraz 75% całkowitego budżetu produkcji utworu.

Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich złożenia do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie w danym roku.

W celu uzyskania wsparcia należy:

 1. Zarejestrować się i wypełnić wniosek na stronie wnioski.pisf.pl, który zawiera dane Wnioskodawcy i koproducentów oraz szczegółowe informacje dotyczące utworu audiowizualnego wraz z liczbą punktów uzyskanych w teście kwalifikacyjnym wraz z załącznikami.

  Wzór wniosku o przyznanie wsparcia

 2. Wnioskodawca wnosi opłatę za rozpatrzenie wniosku w wysokości 0,05% wartości szacowanego wsparcia, nie więcej jednak, niż 1000 PLN, na rachunek bankowy Instytutu o nr 75 1130 1017 0020 1234 1320 0013. Przelew należy opisać „opłata za rozpatrzenie wniosku z dnia [data złożenia wniosku]”.

 3. W przypadku wyczerpania środków na dany rok, Instytut pisemnie informuje o nierozpatrzeniu wniosku i zwraca poniesioną opłatę. Instytut publikuje listę złożonych wniosków oraz tworzy listę rezerwową wniosków, które zostaną rozpatrzone, jeśli pojawią się dodatkowe środki, np. jeden z Wnioskodawców zrezygnuje ze wsparcia.

 4. Wniosek weryfikowany jest przez Instytut w ciągu 28 dni od dnia złożenia.

  a) W przypadku braków lub błędów formalnych, Instytut zwraca Wniosek z informacją o brakach i możliwością ponownego złożenia wniosku.
  b) W przypadku, gdy Instytut stwierdzi nieadekwatność kosztorysu do założeń realizacyjnych i scenariusza, Instytut przedstawia Wnioskodawcy uwagi do kosztorysu oraz wzywa do jego poprawy w terminie 14 dni od wezwania. W razie braku takiej poprawy, Instytut w ciągu 14 dni ustala maksymalną wysokość danego rodzaju kosztu kwalifikowalnego. W takich przypadkach termin rozpatrywania wniosku biegnie od dnia złożenia przez Wnioskodawcę zmodyfikowanego kosztorysu albo dnia przedstawienia przez Instytut maksymalnej wysokości rodzaju kosztu kwalifikowalnego.

 5. W terminie 28 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wnioskodawcy o przyznaniu wsparcia finansowego, Instytut zawiera z Wnioskodawcą (Beneficjentem) umowę o wsparcie finansowe.

 6. Beneficjent zawiera umowę o rachunek powierniczy w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 7. Instytut przelewa określone w umowie środki na konto powiernicze założone przez Beneficjenta.

 8. Rozpoczęcie prac następuje w terminie określonym w umowie. Jeżeli nie zostaną one rozpoczęte w terminie 3 miesięcy od tej daty, Instytut może odstąpić od umowy. Po odstąpieniu od umowy, Wnioskodawca może ponownie złożyć wniosek dotyczący tego utworu tylko raz.

 9. Polskie koszty kwalifikowalne należy ponieść w okresie prac objętych wsparciem wskazanym w harmonogramie . Zgodnie z Ustawą prace należy rozpocząć nie wcześniej niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

 10. Po zakończeniu prac objętych wsparciem, Beneficjent przedstawia Raport końcowy z produkcji wraz z załącznikami. Raport zawiera m. in. aktualny test kwalifikacyjny i wykaz wszystkich polskich kosztów kwalifikowalnych.

 11. Instytut w okresie od podpisania umowy do dnia zakończenia weryfikacji Raportu może prowadzić kontrolę w celu ustalenia, czy prace realizowane są terminowo. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Instytutu, lub firmy audytorskie z listy ustalonej przez Instytut. W przypadku, gdy Beneficjent nie realizuje obowiązków wynikających z ustawy lub umowy, Dyrektor Instytutu wydaje zalecenia pokontrolne w celu usunięcia nieprawidłowości lub udzielenia wyjaśnień.

 12. Kontrola może weryfikować również, czy informacje zawarte w złożonym Raporcie i załącznikach są rzetelne. W tym przypadku termin weryfikacji Raportu biegnie od dnia zakończenia kontroli, która nie może trwać dłużej niż 2 miesiące.

  Wzór raportu końcowego

 13. Instytut weryfikuje złożony Raport w ciągu 90 dni i ustala, czy prace objęte wsparciem zostały zrealizowane zgodnie z umową, a opinia ekonomiczno-finansowa wskazuje, że przedstawione w raporcie koszty stanowią polskie koszty kwalifikowalne.

 14. Opinia ekonomiczno-finansowa przygotowywana jest przez firmę audytorską z listy ustalonej przez Instytut.

 15. Dyrektor Instytutu pisemnie informuje Beneficjenta o dniu zakończenia weryfikacji i jej wyniku.

 16. Jeżeli Raport zawiera błędy lub braki, Instytut wzywa Beneficjenta do ich usunięcia.

 17. Pozytywnie zweryfikowany Raport skutkuje zwolnieniem przez Instytut środków na rachunku powierniczym.

Dokumenty do pobrania:


ZŁÓŻ WNIOSEK 

Numer rachunku bankowego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, na który należy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o wsparcie finansowe: 75 1130 1017 0020 1234 1320 0013. Przelew należy opisać: „opłata za rozpatrzenie wniosku z dnia [data złożenia wniosku]”.

Serwisy partnerskie:

Link do strony http://kreatywna-europa.eu, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.studiomunka.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.mkidn.gov.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishdocs.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmneweurope.com/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.audiowizualni.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.pl.isan.org/pl/index.htm, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://doclab.pl/pl_PL/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.c-kino.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishshorts.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sfp.org.pl/pl, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kinastudyjne.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishanimations.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sara.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.scriptpro.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmpolski.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.wfdif.pl/pl/edukacja-filmowa/wytwornia-scenariuszy, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://filmcommissionpoland.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://polishdirectors.com/, otwiera się w nowym oknie